Vedtekter Sande kunstforening

 

Prg. 1

Målsetting

Sande kunstforening har som formål å fremme interessen og forståelsen for bildende kunst og kunsthåndverk, organisere formidling av kunst og drive opplysningsvirksomhet om kunstforståelse, slik som foredrag osv. Kunstforeningen vil arrangere utstillinger av lokale utøvere og ellers arrangere utstillinger hvor det vises kunst fra andre deler av landet, eventuelt utlandet.

 

Prg. 2

Medlemsskap

Enhver kan melde seg inn i Sande kunstforening. Medlemmer betaler en fast kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskapet gir tale, forslags og stemmerett.

 

Prg. 3

Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av formann, nestformann, kasserer, sekretær og styremedlem. Formannen velges av årsmøtet for 1 år av gangen. De øvrige medlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Ved første valg går 2 styremedlemmer ut ved loddtrekning. Blir et styremedlem fritatt utenom tur, regnes denne med blant de 2 som er på valg.

Formann kan også velges blant gjenstående styremedlemmer. Nytt styremedlem for denne velges da for 1 år.

Styret velger selv nestformann, kasserer og sekretær. Minst 1 av styrets medlemmer bør være utøvende kunstner eller ha teoretisk bakgrunn for dette. Styret er beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmer til stede.

 

Prg. 4

Årsmøtet

Årsmøtet bør holdes innen 1. april med minst 2 ukers varsel. Innsendte saker skal være styret i hende 1 uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 15 medlemmer krever det.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet velger formann, styremedlem og vedtar lover og arbeidsprogram for foreningen. Formannsvalg skal ha 2/3 flertall. Medlemmer kan bare avgi stemme ved personlig fremmøte. Stemmerett har de som har betalt kontingent for siste kalenderår.

 

Prg. 5

Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare gjøres av et årsmøte med 2/3 flertall.

 

Prg. 6

Oppløsning

Foreningens oppløsning kan vedtas av et årsmøte med 2/3 flertall. Minst halvparten av foreningens medlemmer må delta i voteringen. Ved foreningens oppløsning tilfaller midlene Sande Kommune.